Logopedický asistent 60-ti hodninový prezenční kurz

Logopedický asistent 60-ti hodninový prezenční kurz

2017-03-21 08:30 do2017-06-20 16:00(Europe/Prague)

Praha 6,Česká republika

Typ vstupenkyKonec registracíCenaMnožství
Registrace ještě nebyla spuštěna.

Podrobné informace o kurzu

Vzdělávací program je určen pro budoucí logopedické asistenty, kteří získali pedagogické vzdělání dle čl. IV písm. c) dle metodického doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14 712/2009 – 61 a je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku a žáků přípravných tříd základních škol. Absolvent získá odbornou způsobilost vykonávat činnosti logopedického asistenta dle Čl. IV písmene c).

Pod metodickým vedením klinického logopeda budou posluchači seznámeni s problematikou komunikace a narušené komunikační schopnosti, dále s logopedickou depistáži, diagnostikou a reedukací jednotlivých typů narušené komunikační schopnosti. Klademe důraz na zvládnutí problémového vývoje řeči, podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku a mladším školním věku, prevenci vzniku poruch řeči, na prevenci vzniku čtenářských obtíží.

Blok č. 1 – 10 hodin

* Logopedie v systému věd, logopedická péče v ČR – dle rezortů, historie logopedie – 7 etap, typy narušené komunikační schopnosti dle mezinárodní klasifikace MKN 10
* Seznámení účastníků, zadání práce, základní logopedické vyšetření – Anamnéza, vyšetření dýchání, artikulace, motoriky mluvních orgánů, porozumění, laterality, kresba, zrakové a sluchové percepce – praktický manuál k tvorbě základního vyšetření

Blok č. 2 – 10 hodin

* Úvod do ontogenetického a fylogenetického vývoje řeči, roviny řeči – foneticko – fonologická, lexikálně – sémantická, morfologicko – syntaktická a pragmatická, poradenský proces s jedincem s NKS, diagnostika dyslálie, úvod do fonetiky českých hlásek, artikulační okrsky
* Základní logopedické vyšetření – diskuze nad tvorbou základního vyšetření, výběr dítěte, legislativa, motivace dítěte a jeho rodiny

Blok č. 3 – 12 hodin

* Fyziologický a narušený vývoj řeči, období vývoje řeči – pragmatizace, lexemizace, intelektualizace, metody zásady a principy logopedické terapie, prevence – primární, sekundární a terciální. Reedukace dyslalie podle artikulačních okrsků.
* Terapeutický proces s jedincem s NKS s aplikací na základní vyšetření posluchačů, doporučené postupy a ukázka vzorové terapie

Blok č. 4 – 12 hodin

* Preventivní programy pro předškolní věk – obecné přístupy pro širokou veřejnost a rodiče a speciální preventivní programy – Maxík, Kuprev, Metoda dobrého startu, Fonematické uvědomění dle Elkonina – podrobný popis a způsob užití
* Praktická ukázka programu, terapeutický proces s vyšetřovaným jedincem – tvorba terapie

Důležitou součástí obsahu budou metody a postupy rozvíjení souvztažných funkcí hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, vnímání a rozlišování zvuků, fonémů, rytmu, prostorové a časové orientace, orientace v tělesném schématu.

II. Praxe

Součástí preventivního programu je i pedagogická praxe. Během ní využijí účastníci vědomosti a dovednosti získané v teoretické části vzdělávacího programu pro přímou práci s dětmi a o vykonávané praxi si povedou záznamy. Na základě získaných poznatků z pedagogické praxe zpracují závěrečnou práci na téma jazyková chvilka, rozsah minimálně 10 normostran, vyhodnocuje přednášející. Praxe - 20 hodin

* logopedická praxe ve specializovaném zařízení (16 vyuč. hodin),
* exkurze do organizace zaměřené na děti s NKS (4 vyuč. hodiny)

III. Závěrečný hodnotící seminář - 4 hodiny Shrnutí poznatků ze všech modulů vzdělávacího programu formou kolokvia, sdílení a zhodnocení postřehů z pedagogické praxe a představení závěrečných prací účastníků za účasti lektorů programu.

Celkem 68 hodin (44 hodin přednášky, semináře + 20 hodin praxe, 4 hodiny závěrečný seminář)

Účastník kurzu NESMÍ MÍT NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOST, tzn., že nemá vadnou výslovnost! Účastník po vyzvání prokáže, že splňuje odbornou kvalifikaci pro pedagogickou činnost dle zákona č. 563/2004 Sb. (doložení maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu) Účastník po vyzvání doloží souhlas ředitele školy (zaměstnavatele) se souhlasem plnění praxe.

Dle metodického doporučení MŠMT č. j. 14 712/2009-61 je absolvent toho kurzu považován za asistenta logopedie a smí provádět na škole logopedickou prevenci.

Cílem kurzu je získání odborných předpokladů pro práci logopedického asistenta v souladu s ustanovením čl. IV písm. c) a čl. V 2. odst. metodického doporučení č. j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství.

Cíl kurzu:

* Pochopit a osvojit si vývoj lidské řeči z logopedického hlediska včetně patologie
* Být schopen zrealizovat základní logopedické vyšetření v návaznosti na jednotlivé roviny řeči
* Osvojit si logopedické principy a zásady
* Být schopen aplikovat logopedické metody v praxi
* Osvojit si základní pojmy a terminologii u logopedické prevence
* Seznámit se s příčinami vzniku NKS
* Osvojit si vybrané reedukační a kompenzační techniky se zaměřením na dyslalii
* Pochopit možnosti prevence v návaznosti na školní úspěšnost

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu v délce 68 hodin akreditovaného v systému DVPP s náležitostmi pro vykázání výstupu v rámci šablony I/3.1 Prevence logopedických vad a prolémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Kde

Velflíkova 4
    Praha 6 160 00
    Česká republika
+420 606 069 068
jkovarova@itveskole.cz

Kdy

Od2017-03-21 08:30
Do2017-06-20 16:00

Organizátor

[01942867] ITveSkole.cz, o.p.s.
+420 222 268 519
+420 222 268 519
mburleova@itveskole.cz

Sociální stream

Sdílejte na Twitteru

Najděte účastníky, jejich názory a připojte se k diskuzi.

Použijte značku: #itveskolecz,ops