Matematická gramotnost pro ZŠ I

Matematická gramotnost pro ZŠ I

2019-05-13 13:00 do2019-05-13 16:00(Europe/Prague)

Praha 5 - Zličín,Česká republika

Typ vstupenkyKonec registracíCenaMnožství
Registrace ještě nebyla spuštěna.

Podrobné informace o kurzu

Heuristický přístup je jednou z metod, která přispívá k rozvoji matematické gramotnosti žáků.
Logické myšlení by mělo prolínat všechny tematické okruhy matematiky v průběhu celého základního vzdělávání. Řešení logických úloh, jejichž obtížnost je závislá na míře rozumové vyspělosti žáků, posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní.
Seminář má za cíl poskytnout účastníkům nástroje pro užívání metod badatelské výuky v hodinách matematiky a naučit je ověřovat hypotézy pomocí různých pomůcek.

Cílem bude učitel, který ví:
- jak podpořit rozvoj spolupráce žáků při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace z běžného života,
- jak mohou děti následně využít získané řešení v praxi; k poznávání možností matematiky a skutečnosti, že k výsledku lze dospět různými způsoby,
- jak rozvíjet důvěru žáků ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné sebekontrole při každém kroku postupu řešení, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti, k vytváření dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a k jejich ověřování nebo vyvracení pomocí protipříkladů,
- jak podpořit vnímání žáků složitosti reálného světa a jeho porozumění; rozvíjet zkušenosti s matematickým modelováním (matematizací reálných situací).

Seminář je určen vyučujícím matematiky základních škol, kteří chtějí začlenit do výuky svých žáků badatelský přístup, kteří kladou důraz na aktivní roli žáka ve výuce, kteří připravují pro děti různé úkoly, a tak rozvíjí nové cesty k získávání a rozvoji jejich matematických dovedností, logického myšlení, k porozumění matematickým zákonitostem ve světě, který nás obklopuje. Ale také těm, kteří chtějí podpořit svůj profesní růst v oblasti matematické gramotnosti, a chtějí získat informace o dalších metodách a postupech ve výuce bez ohledu na to, s jakými učebnicemi ve škole pracují.

Vzdělávací program obsahuje teoretickou a praktickou část vhodnou pro sebezkušenostní aktivity, reflexi, pro časově náročnější varianty aktivit a také pro spolupráci účastníků. Celý kurz bude veden interaktivně, účastníci si vyzkouší modelové příklady, aktivně se zapojí.
Při badatelsky zaměřené výuce žáci kladou otázky, formulují hypotézy, plánují ověření; součástí procesu jsou pak také pokusy, vyhledávání a třídění informací. Na závěr dochází k vyhodnocování výsledků, formulování odpovědí a závěrů. Děti mohou pracovat samostatně, častěji ale ve skupinkách a výsledky svých zkoumání pak prezentují před ostatními.
V úvodním bloku semináře si tedy účastníci (jednotlivě nebo ve skupinách) na konkrétním ukázkovém příkladu prakticky vyzkouší, co badatelská výuka v praxi představuje; projdou tedy všemi částmi procesu – od kladení otázek až po prezentaci závěru. Závěr první části bude věnován reflexi.
Na praktickou část naváže teoretický vstup, který představí možnosti badatelského přístupu v matematice a jeho možnosti, roli učitele v této výuce, propojení na RVP. Účastníci se seznámí teoreticky i prakticky s možnostmi uplatnění aktivizujících metod při badatelské výuce matematiky na 1. i 2. stupni základní školy. Získají také náměty k badatelské výuce matematiky.
Zakončení bloku bude věnováno debatě, reflexi a také předávání vlastních zkušeností z praxe mezi účastníky semináře.

Seminář je určen vyučujícím matematiky základních škol, kteří chtějí začlenit do výuky svých žáků badatelský přístup, kteří kladou důraz na aktivní roli žáka ve výuce, kteří připravují pro děti různé úkoly, a tak rozvíjí nové cesty k získávání a rozvoji jejich matematických dovedností, logického myšlení, k porozumění matematickým zákonitostem ve světě, který nás obklopuje. Ale také těm, kteří chtějí podpořit svůj profesní růst v oblasti matematické gramotnosti, a chtějí získat informace o dalších metodách a postupech ve výuce bez ohledu na to, s jakými učebnicemi ve škole pracují.

Vzdělávací program obsahuje teoretickou a praktickou část vhodnou pro sebezkušenostní aktivity, reflexi, pro časově náročnější varianty aktivit a také pro spolupráci účastníků. Celý kurz bude veden interaktivně, účastníci si vyzkouší modelové příklady, aktivně se zapojí.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP v rozsahu 8 hodin pro vykázání výstupu v rámci šablony:
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost
2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost
2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická gramostnost

Kde

Nedašovská 328/35
    Praha 5 - Zličín 155 21
    Česká republika
235 316 752
235 316 291
reditelka@zsamszlicin.cz

Kdy

Od2019-05-13 13:00
Do2019-05-13 16:00

Organizátor

[01942867] ITveSkole.cz, o.p.s.
+420 222 268 519
+420 222 268 519
mburleova@itveskole.cz

Lektor

RNDr. Havlíčková Ella Zuzana

Lektor vzdělávání

Sociální stream

Sdílejte na Twitteru

Najděte účastníky, jejich názory a připojte se k diskuzi.

Použijte značku: #itveskolecz,ops