Osobnostně sociální rozvoj I - Webinář IV

Osobnostně sociální rozvoj I - Webinář IV

2021-02-25 14:00 do2021-02-25 16:00(Europe/Prague)

Praha 6,Česká republika

Typ vstupenkyKonec registracíCenaMnožství
Registrace ještě nebyla spuštěna.

Podrobné informace o kurzu

Kurz je zaměřen na rozvoj osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností. Vzdělávací program bude obsahovat jak teoretickou, tak zejména praktickou – zážitkovou část vzdělávání. Každé setkání bude zahrnovat teoretický vstup k probíranému tématu a následně sebezkušenostní aktivitu a její reflexi. Účastníci mohou pokračovat dalšími tématy v kurzu Osobnostně sociální rozvoj II.

BLOK - Komunikační dovednosti

Absolventi bloku se naučí znát základní principy procesu komunikace – a to především jako proces, který je permanentní, nelineární a skládající se ze signálů věcných a vztahových. Pochopí, že je nutné jednotlivé prvky uvedené v předcházejících třech komunikačních axiomech neustále ovládat a prostřednictvím aktivního využívání procesu zpětné vazby vést komunikaci k jejímu nejobecnějšímu cíli - co nejlepšímu vzájemnému porozumění.
Na základě praktických ukázek si osvětlíme chování lidí podle základního komunikačního vzorce (v případě rovnoprávného/symetrického a nebo naopak asymetrického vztahu). Ukážeme si základní chyby, kterých se účastníci při vzájemné komunikaci dopouštějí.
Vysvětlíme základní odlišnosti a specifika komunikace pedagoga s žáky a s rodiči.
Seminář uzavřeme shrnutím a sestavením 10 tipů pro zdravou komunikaci.
S takto získanými znalostmi a dovednostmi pochopí účastníci význam komunikačních dovedností pro práci pedagoga a s vědomím nutnosti a možnosti je účinně ovládat získají vyšší sebevědomí pro další výkon své profese.
Průběžně budou probíhat aktivity k nácviku komunikačních dovedností (prezentační dovednosti – např. jak vést setkání s rodiči, umění naslouchat, kladení otázek, vedení rozhovoru, verbální neverbální, Body language, Soulad mluvené řeči a řeči těla, Základní typologie v komunikaci a komunikační schémata jednotlivých typů, Věcná a emocionální rovina komunikace, Úvod do asertivní komunikace.

Cílem je uvědomit si příčiny neefektivní komunikace a naučit se je vyloučit, poznat spouštěcí mechanismy konfliktů, dělat „komunikační prevenci“, zvládat konfliktní situace, vyhodnocovat komunikační situace a přijímat opatření, efektivně používat prověřené komunikační techniky.

BLOK - Prezentační dovednosti

Účastníci se naučí schopnosti jasně, srozumitelně a poutavě vyjádřit myšlenku před jednotlivcem i před větší skupinou lidí. Tréninkem získají pocit jistoty a sebedůvěry
I. část
Řeč a technika mluveného projevu
Základy rétoriky
Dýchání a práce s hlasem
Klíčové fáze prezentace
První dojem
Úvod
Jádro - práce s myšlenkovou mapou
Úspěšný závěr
Racionální stránka projevu
Emocionální stránka projevu
Mluvní tempo, výslovnost [Symbol] Průběh prezentace
Význam úvodu
Jádro - využití myšlenkových map
Závěr - poslední šance
Tréma a její zvládnutí
Způsoby zvládnutí trémy

II. část
Analýza vlastních předpokladů pro úspěšnou prezentaci, Příprava prezentace - rozbor základních otázek před prezentací, Obsah prezentace, Prezentace
Vlastní prezentace a její rozbor, Nácvik dovednosti prezentovat, Verbální a neverbální komunikace, Videotrénink, Analýza publika a využití mimoslovní komunikace
Výběr prezentačních prostředků, Nácvik dovednosti improvizace, Trénink modelových situací, Technika řeči

Cílem semináře je osobnostní rozvoj pedag. pracovníků a vybavit pedagogy osobnostně profesními dovednostmi, aby byli schopni porozumět psychosociálním dovednostem u sebe samých, poskytnout jim možnost vyzkoušet si experimentovat se svým vlastním chováním a mít zkušenosti z učení prostřednictvím prožitku. Tyto předpoklady jsou nezbytné pro další výchovné aktivity s cílem rozvíjet sociální dovednosti žáků. Výstupem semináře je pedagogický pracovník, který umí vstřebávat příliv inovací ve vzdělávání a bude umět pracovat s kolektivem žáků, který bývá velmi různorodý.

Rozvíjet a procvičovat osobnostní předpoklady pedagogických pracovníků
Podporovat orientaci a přístup k rozmanitému kolektivu žáků
Předcházet nedorozumění mezi pedagogy, žáky a spolužáky
Motivovat pedagogické pracovníky k tomu, aby chtěli získávat informace, vědomosti, dovednosti, aby znali sebe, jednotlivého žák i skupinu, se kterou pracují

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP v rozsahu 8 hodin pro vykázání výstupu v rámci šablony:
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj
2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj
2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj
2.VII/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj

Kde

Velflíkova 4
    Praha 6 160 00
    Česká republika
+420 222 268 519
+420 222 268 519
mburleova@itveskole.cz

Kdy

Od2021-02-25 14:00
Do2021-02-25 16:00

Organizátor

[01942867] ITveSkole.cz, o.p.s.
+420 222 268 519
+420 222 268 519
mburleova@itveskole.cz

Lektor

Mgr. Pliešovská Monika

Lektor vzdělávání
Vystudovala jsem Masarykovu Univerzitu v Brně, Pedagogickou fakultu, obor Sociální pedagogika.Co mě na práci lektora baví? Jsem kreativní, otevřená, hledám nové pohledy na věc. Ráda se inspiruji ostatními zajímavými lidmi.

Sociální stream

Sdílejte na Twitteru

Najděte účastníky, jejich názory a připojte se k diskuzi.

Použijte značku: #itveskolecz,ops