Polytechnické vzdělávání ZŠ I

Polytechnické vzdělávání ZŠ I

2019-06-21 09:00 do2019-06-21 15:00(Europe/Prague)

Krnov - Pod Bezručovým vrchem,Česká republika

Typ vstupenkyKonec registracíCenaMnožství
Registrace ještě nebyla spuštěna.

Podrobné informace o kurzu

Seminář je určen vyučujícím informatiky, fyziky, matematiky, výtvarné výchovy a jiných technických předmětů základních škol, kteří chtějí začlenit do výuky svých žáků badatelský přístup, kteří kladou důraz na aktivní roli žáka ve výuce, kteří připravují pro děti různé úkoly, a tak rozvíjí nové cesty k získávání a rozvoji jejich dovedností, logického myšlení, k porozumění matematickým a fyzikálním zákonitostem ve světě, který nás obklopuje. Ale také těm, kteří chtějí podpořit svůj profesní růst v oblasti informační gramotnosti, a chtějí získat informace o dalších metodách a postupech ve výuce bez ohledu na to, s jakými učebnicemi ve škole pracují.

Vzdělávací program obsahuje teoretickou a praktickou část vhodnou pro sebezkušenostní aktivity, reflexi, pro časově náročnější varianty aktivit a také pro spolupráci účastníků. Celý kurz bude veden interaktivně, účastníci si vyzkouší modelové příklady, aktivně se zapojí.

Při badatelsky zaměřené výuce žáci kladou otázky, formulují hypotézy, plánují ověření; součástí procesu jsou pak také pokusy, vyhledávání a třídění informací. Na závěr dochází k vyhodnocování výsledků, formulování odpovědí a závěrů. Děti mohou pracovat samostatně, častěji ale ve skupinkách a výsledky svých zkoumání pak prezentují před ostatními.

V úvodním bloku semináře si tedy účastníci (jednotlivě nebo ve skupinách) na konkrétním ukázkové úloze se stavebnicí a další pomůckami prakticky vyzkouší, co badatelská výuka v praxi představuje; projdou tedy všemi částmi procesu – od kladení otázek až po prezentaci závěru. Závěr první části bude věnován reflexi.

Na praktickou část naváže teoretický vstup, který představí možnosti badatelského přístupu v přírodovědných předmětech a jeho možnosti, roli učitele v této výuce, propojení na RVP. Účastníci se seznámí teoreticky i prakticky s možnostmi uplatnění aktivizujících metod při badatelské výuce na 1. i 2. stupni základní školy. Získají také náměty k badatelské výuce přírodních věd.

Zakončení bloku bude věnováno debatě, reflexi a také předávání vlastních zkušeností z praxe mezi účastníky semináře.

ílem je podpořit v žácích badatelský přístup, chuť objevovat, zkoumat, tvořit. Logické myšlení by mělo prolínat všechny tematické okruhy ŠVP v průběhu celého základního vzdělávání. Řešení logických úloh, jejichž obtížnost je závislá na míře rozumové vyspělosti žáků, posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou ve vzdělávání méně úspěšní.

Seminář má za cíl poskytnout účastníkům nástroje pro užívání metod badatelské výuky v hodinách přírodních věd a naučit je ověřovat hypotézy pomocí různých pomůcek.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP v rozsahu 8 hodin pro vykázání výstupu v rámci šablony:
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání
2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání
2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání
2.VII/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání

Kde

Smetanův okruh 19/2
    Krnov - Pod Bezručovým vrchem 794 01
    Česká republika
554 610 664
sekretariat@gym-krnov.cz

Kdy

Od2019-06-21 09:00
Do2019-06-21 15:00

Organizátor

[01942867] ITveSkole.cz, o.p.s.
+420 222 268 519
+420 222 268 519
mburleova@itveskole.cz

Lektor

Ph.D. Staněk Miroslav

Lektor vzdělávání

Sociální stream

Sdílejte na Twitteru

Najděte účastníky, jejich názory a připojte se k diskuzi.

Použijte značku: #itveskolecz,ops