Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ: osobnostně sociální rozvoj MŠ I - Webinář I+II

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ: osobnostně sociální rozvoj MŠ I - Webinář I+II

2020-12-01 10:00 do2020-12-01 14:30(Europe/Prague)

Praha 6,Česká republika

Typ vstupenkyKonec registracíCenaMnožství
Registrace ještě nebyla spuštěna.

Podrobné informace o kurzu

Seminář je zaměřen na rozvoj osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností. Vzdělávací program bude obsahovat jak teoretickou, tak zejména praktickou – zážitkovou část vzdělávání. Každé setkání bude zahrnovat teoretický vstup k probíranému tématu a následně sebezkušenostní aktivitu a její reflexi. Účastníci mohou pokračovat dalšími tématy v kurzu Osobnostně sociální rozvoj II. Akcentována bude problematika témat v prostředí MŠ.

BLOK - Komunikační dovednosti
Absolventi bloku se naučí znát základní principy procesu komunikace – a to především jako proces, který je permanentní, nelineární a skládající se ze signálů věcných a vztahových. Pochopí, že je nutné jednotlivé prvky uvedené v předcházejících třech komunikačních axiomech neustále ovládat a prostřednictvím aktivního využívání procesu zpětné vazby vést komunikaci k jejímu nejobecnějšímu cíli - co nejlepšímu vzájemnému porozumění.
Na základě praktických ukázek si osvětlíme chování lidí podle základního komunikačního vzorce (v případě rovnoprávného/symetrického a nebo naopak asymetrického vztahu). Ukážeme si základní chyby, kterých se účastníci při vzájemné komunikaci dopouštějí.
Vysvětlíme základní odlišnosti a specifika komunikace pedagoga s žáky a s rodiči.
Seminář uzavřeme shrnutím a sestavením 10 tipů pro zdravou komunikaci.
S takto získanými znalostmi a dovednostmi pochopí účastníci význam komunikačních dovedností pro práci pedagoga a s vědomím nutnosti a možnosti je účinně ovládat získají vyšší sebevědomí pro další výkon své profese.
Průběžně budou probíhat aktivity k nácviku komunikačních dovedností (prezentační dovednosti – např. jak vést setkání s rodiči, umění naslouchat, kladení otázek, vedení rozhovoru, verbální neverbální, Body language, Soulad mluvené řeči a řeči těla, Základní typologie v komunikaci a komunikační schémata jednotlivých typů, Věcná a emocionální rovina komunikace, Úvod do asertivní komunikace.
Cílem je uvědomit si příčiny neefektivní komunikace a naučit se je vyloučit, poznat spouštěcí mechanismy konfliktů, dělat „komunikační prevenci“, zvládat konfliktní situace, vyhodnocovat komunikační situace a přijímat opatření, efektivně používat prověřené komunikační techniky.

BLOK - prezentační dovednosti
Účastníci se naučí schopnosti jasně, srozumitelně a poutavě vyjádřit myšlenku před jednotlivcem i před větší skupinou lidí. Tréninkem získají pocit jistoty a sebedůvěry
I. část
Řeč a technika mluveného projevu
Základy rétoriky
Dýchání a práce s hlasem
Klíčové fáze prezentace
První dojem
Úvod
Jádro - práce s myšlenkovou mapou
Úspěšný závěr
Racionální stránka projevu
Emocionální stránka projevu
Mluvní tempo, výslovnost  Průběh prezentace
Význam úvodu
Jádro - využití myšlenkových map
Závěr - poslední šance
Tréma a její zvládnutí
Způsoby zvládnutí trémy

II. část
Analýza vlastních předpokladů pro úspěšnou prezentaci, Příprava prezentace - rozbor základních otázek před prezentací, Obsah prezentace, Prezentace
Vlastní prezentace a její rozbor, Nácvik dovednosti prezentovat, Verbální a neverbální komunikace, Videotrénink, Analýza publika a využití mimoslovní komunikace
Výběr prezentačních prostředků, Nácvik dovednosti improvizace, Trénink modelových situací, Technika řeči

Cílem semináře je osobnostní rozvoj pedag. pracovníků a vybavit pedagogy osobnostněprofesními dovednostmi, aby byli schopni porozumět psychosociálním dovednostem u sebe samých, poskytnout jim možnost vyzkoušet si experimentovat se svým vlastním chováním a mít zkušenosti z učení prostřednictvím prožitku. Tyto předpoklady jsou nezbytné pro další výchovné aktivity s cílem rozvíjet sociální dovednosti žáků. Výstupem semináře je pedagogický pracovník, který umí vstřebávat příliv inovací ve vzdělávání a bude umět pracovat s kolektivem žáků, který bývá velmi různorodý.

Rozvíjet a procvičovat osobnostní předpoklady pedagogických pracovníků
Podporovat orientaci a přístup k rozmanitému kolektivu žáků
Předcházet nedorozumění mezi pedagogy, žáky a spolužáky
Motivovat pedagogické pracovníky k tomu, aby chtěli získávat informace, vědomosti, dovednosti, aby znali sebe, jednotlivého žák i skupinu, se kterou pracují

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP v rozsahu 8 hodin pro vykázání výstupu v rámci šablony:
2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj

Kde

Velflíkova 4
    Praha 6 160 00
    Česká republika
+420 222 268 519
+420 222 268 519
mburleova@itveskole.cz

Kdy

Od2020-12-01 10:00
Do2020-12-01 14:30

Organizátor

[01942867] ITveSkole.cz, o.p.s.
+420 222 268 519
+420 222 268 519
mburleova@itveskole.cz

Lektor

Ellerová Yvetta

Lektor vzdělávání
Narozena v roce 1961 v Opavě, vystudovala předškolní pedagogiku, psychologii a hudební výchovu na Univerzitě Palackého v Olomouci, rovněž absolvovala obor Periodizace a synchronicita dějin v Bratislavě. Působila jako ředitelka alternativní mateřské školy v Ostravě, kterou založila. V současnosti se věnuje terapii dětí i dospělých a přednáškové činnosti. Píše pohádky, básně, libreta, skládá hudbu, také koncertuje.

Sociální stream

Sdílejte na Twitteru

Najděte účastníky, jejich názory a připojte se k diskuzi.

Použijte značku: #itveskolecz,ops