Projektová podpora

Projektová podpora


Balíček služeb v rámci projektové podpory školám - zpracování Závěrečné zprávy o realizaci – ŠABLONY III OP VVV

    0

6,050.00 Kč6050.0CZK

Balíček služeb v rámci projektové podpory školám - zpracování Závěrečné zprávy o realizaci - ŠABLONY II OP VVV

    0

6,050.00 Kč6050.0CZK

Balíček služeb v rámci projektové podpory školám - zpracování Zpráv o realizaci - ŠABLONY III OP VVV

    0

6,050.00 Kč6050.0CZK

Balíček služeb v rámci projektové podpory školám - zpracování Zpráv o realizaci - ŠABLONY OP VVV II

    0

6,050.00 Kč6050.0CZK

Balíček služeb v rámci projektové podpory školám - podání žádosti Šablony III

    0

6,050.00 Kč6050.0CZK

Prodej
Bundle
Balíček služeb v rámci projektové podpory školám - zpracování Závěrečné zprávy o realizaci – ŠABLONY III OP VVV
Obsah balíčku:
• Vytvoření a editace Závěrečné zprávy o realizaci projetu (ZZOR)
• Vyplnění (zpracování) a kompletace ZZOR v MS2014+
• Kontrola výstupů dokončených aktivit (šablon) dokládaných v ZZOR
• Kontrola splnění všech aktivit zvolených v projektu
• Kontrola indikátorů projektu
• Kontrola podpořených osob - splnění bagatelní podpory, ukončení karet účastníků
• Předložení závěrečné zprávy o realizaci projektu
• Vypořádání připomínek ZZOR od poskytovatele dotace
• Návrh archivace originálů dokumentů projektu
6,050.00 Kč6050.0CZK
Prodej
Bundle
Balíček služeb v rámci projektové podpory školám - zpracování Závěrečné zprávy o realizaci - ŠABLONY II OP VVV
Obsah balíčku:
• Vytvoření a editace Závěrečné zprávy o realizaci projetu (ZZOR)
• Vyplnění (zpracování) a kompletace ZZOR v MS2014+
• Kontrola výstupů dokončených aktivit (šablon) dokládaných v ZZOR
• Kontrola splnění všech aktivit zvolených v projektu
• Kontrola indikátorů projektu
• Kontrola podpořených osob - splnění bagatelní podpory, ukončení karet účastníků
• Předložení závěrečné zprávy o realizaci projektu
• Vypořádání připomínek ZZOR od poskytovatele dotace
• Návrh archivace originálů dokumentů projektu
6,050.00 Kč6050.0CZK
Prodej
Bundle
Balíček služeb v rámci projektové podpory školám - zpracování Zpráv o realizaci - ŠABLONY III OP VVV
Obsah balíčku:
• Vytvoření a editace Zprávy o realizaci projetu (ZOR)
• Vyplnění (zpracování) ZOR v MS2014+
• Kontrola výstupů dokončených aktivit (šablon) dokládaných v ZOR
• Kompletace ZOR v systému MS2014+
• Zpracování podkladu k druhé zálohové žádosti o platbu (zbývajících 40% dotace)
• Předložení žádosti - finalizace žádosti doplněné o elektronické podpisy a odeslání
• Vypořádání připomínek ZOR od poskytovatele dotace
• Návrh archivace originálů dokumentů pro případnou kontrolu na místě
6,050.00 Kč6050.0CZK
Prodej
Bundle
Balíček služeb v rámci projektové podpory školám - zpracování Zpráv o realizaci - ŠABLONY OP VVV II
Obsah balíčku:
• Vytvoření a editace Zprávy o realizaci projetu (ZOR)
• Vyplnění (zpracování) ZOR v MS2014+
• Kontrola výstupů dokončených aktivit (šablon) dokládaných v ZOR
• Kompletace ZOR v systému MS2014+
• Zpracování podkladu k druhé zálohové žádosti o platbu (zbývajících 40% dotace)
• Předložení žádosti - finalizace žádosti doplněné o elektronické podpisy a odeslání
• Vypořádání připomínek ZOR od poskytovatele dotace
• Návrh archivace originálů dokumentů pro případnou kontrolu na místě

6,050.00 Kč6050.0CZK
Prodej
Bundle
Balíček služeb v rámci projektové podpory školám - podání žádosti Šablony III
Garantovaná projektová podpora pro „Výzvu OP VVV ŠABLONY III“ v rozsahu:

• Příprava monitorovacího systému MS2014+ – nastavení systému MS2014+ - test kompatibility počítače, instalace potřebných aplikací, depeše
• Konzultace a kontrola dotazníkového šetření – vysvětlení jednotlivých otázek, konzultace odpovědí, kontrola souladu s prioritami školy
• Elektronický podpis – podpora při zřízení, instalaci a zprovoznění
• Odborná konzultace před podáním projektové žádosti – konzultace a harmonizace volby aktivit projektu, volba povinné aktivity z dotazníkového šetření, pomoc s přípravou povinných dokumentů projektu
• Podání projektové žádosti na MŠMT – finalizace a podání projektové žádosti prostřednictvím systému MS2014+, vypořádání případných doplnění žádosti projektu.
• Pomoc v průběhu realizace projektu – 3 hodiny konzultací spočívající v informačním servisu, vysvětlení významu přijatých depeší z MS2014+, podání kvalifikovaných dotazů na ministerstvo školství, informační servis a podpora
související s přípravou zpráv o realizaci projektu (ZoR).
• Zpracování ZoR – v případě využití některého z Balíčků ITveSkole.cz pro Šablony III je v ceně podpora při zdokumentování aktivit přímo ve škole a kompletní příprava ZoR.
• Návrh archivace originálů dokumentů pro případnou kontrolu na místě
• Informační servis – informační servis týkající se projektů zjednodušeného vykazování (šablony) i dalších dotačních programů dostupných pro školy (OP VVV, IROP, OPPPR, OP Zaměstnanost a další)
6,050.00 Kč6050.0CZK