Matematická gramotnost ve výuce na základní škole

Matematická gramotnost ve výuce na základní škole Matematická gramotnost ve výuce na základní škole

Matematická gramotnost ve výuce na základní škole

    0

0 hodnocení | Přidej hodnocení

6,666.00 Kč6,666.00 Kč6666.0CZK

6,666.00 Kč

Ceny jsou včetně DPH a PHE.

32 hodinový prezenční kurz

Vlož do košíkuPožádat o nabídku

Pro informace volejte 800 880 990.

Podrobné informace o kurzu

Seminář je určen vyučujícím základních škol, kteří chtějí přiblížit dětem matematiku jako zábavnou činnost, ale také jako běžnou součást každodenního života. Těm, kteří chtějí připravovat pro děti různé úkoly, a tak rozvíjet nové cesty k získávání a rozvoji matematických dovedností, k rozvoji logického myšlení. Ale také těm, kteří chtějí podpořit svůj profesní růst v oblasti matematické gramotnosti, a chtějí získat informace o dalších metodách a postupech ve výuce bez ohledu na to, s jakými učebnicemi ve škole pracují.

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout vyučujícím poznání, že děti mohou matematické poznatky získávat tvořivě a že se matematika postavená na jejich zkušenostech, okolním světě může stát zajímavou součástí každodenního života.

Vzdělávací program bude probíhat jako čtyři osmihodinové bloky. Každý z nich bude obsahovat teoretickou a praktickou část vhodnou pro sebezkušenostní aktivity, reflexi, pro časově náročnější varianty aktivit a také pro spolupráci účastníků. Pouze závěrečný blok bude pojat jako workshop, kde učitelé budou představovat sebou vytvořené matematické úlohy. Vzdělávací program je koncipován tak, že při vhodném vedení lektora je možné jej využit Celý kurz bude veden interaktivně, účastníci si vyzkouší modelové příklady, aktivně se zapojí.

1. blok
V úvodním teoretickém vstupu bude vyučujícím představeno, co je matematická gramotnost je, jak se projevuje a jak se promítá do výuky matematiky a ostatních předmětů.

Společně s lektorem si účastníci odvodí, jaké tři složky matematické gramotnosti rozlišujeme a jak souvisí s vlastní metodickou výuky (Situace a kontexty, Kompetence a Matematický obsah).

Zvláštní důraz bude věnován především oblasti Kompetencí a Matematického obsahu.

V rámci Kompetencí budou blíže komentovány a na konkrétních případech demonstrovány jednotlivé typy kompetencí: Matematické uvažování, Matematická argumentace, Matematická komunikace, Modelování, Vymezování problémů a jejich řešení, Užívání matematického jazyka, Užívání pomůcek a nástrojů.

V rámci Matematického obsahu budou blíže komentovány a na konkrétních případech demonstrovány následující pojmy: Kvantita, Prostor a tvar, Změna a vztahy, Neurčitost.

Celá tato teoretická část bude pro zpestření prokládána typovými matematickými úlohami, většina teoretických pojmů bude vyvozována na základě skupinové práce a s ní souvisejících interaktivních metod práce.

2. blok
Zásadní část tohoto bloku semináře budou tvořit tzv. metodická doporučení. Vpodstatě se bude jednat o shrnutí postupů a důležitých zásad při výuce matematiky na základní škole směřujících k rozvoji sledovaných matematických dovedností a významných faktorů požadovaných ve školních vzdělávacích programech.

Metodická doporučení přímo souvisejí s vymezením matematické gramotnosti. Pro lepší pochopení předkládaných námětů, lepší zapamatování a upevnění budou metodická doporučení ilustrována jednoduchými aktivitami, které jsou ověřeny pedagogickou praxí.

Předložený soubor metodických doporučení bude pro účastníky malou ukázkou toho, jak lze ve výuce cíleně rozvíjet matematickou gramotnost. Proto, aby učitel efektivně tyto metody využíval ve výuce matematiky, je třeba, aby porozuměl nejenom jejich didaktickému aspektu, ale i dalším souvislostem, mezi které patří: souvislost s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV), souvislost s vymezením pojmu matematická gramotnost, dovednosti potřebné pro řešení úlohy různými způsoby apod.

3. blok
Jednou z možností zaznamenání všech důležitých podkladů podnětné matematické úlohy je strukturovaný záznam, tzv. list matematické úlohy. Jednotná struktura umožní učiteli matematiky rychle se v rozsáhlejším textu orientovat a doplňovat do něj nové poznatky získané přímou vyučovací činností.

Na základě modelového příkladu se pod vedením lektora učitelé pokusí sestavit vzorový list matematické úlohy.

Druhá část tohoto bloku již bude věnována skupinové práci, kdy se účastníci kurzu pokusí navrhnout vlastní úlohu a sestavit základní teze listu vlastní matematické úlohy. Výstupy z této části bloku poslouží jako podklad pro domácí přípravu, kdy každý z frekventantů kurzu si na poslední 4. blok (workshop) připraví vlastní
úlohu rozpracovanou do listu matematické úlohy.

4. blok
Po krátkém úvodu, který bude sloužit k opakování důležitých pojmů, přejdeme k praktickým úkolům a nácvikům, které budeme doplňovat příklady z praxe. Podkladem pro práci budou zpracované listy matematických úloh. 4. blok semináře bude veden přísně interaktivně. Základní metodou budou tréninkové aktivity, diskuse, řešení situací výuky. Nácvik bude koncipován tak, že účastníci postupně představí své modelové úlohy a ostatní účastníci budou prezentaci sledovat a následně ve vymezených oblastech hodnotit. V rámci semináře se všichni účastníci prostřídají.
Při diskusích si na připravených příkladech od účastníků kurzu objasní jednotlivé pojmy a vysvětlí jejich význam. Při tréninku si sami vyzkouší jednotlivé metody, budou diskutovat o vhodnosti či nevhodnosti jejich použití.

Zakončení celého kurzu bude věnováno debatě, reflexi a také předávání vlastních zkušeností z praxe mezi účastníky semináře.

V rámci kurzu získá pedagog odborné kompetence pro zařazení nových metod a aktivit do výuky matematiky dětí na základní škole, které povedou k osvojování postupů, se kterými se děti budou setkávat v dalším studiu matematiky a informatiky, eventuálně pro využití matematické gramotnosti v dalších předmětech.

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu v délce 32 hodin akreditovaného v systému DVPP s náležitostmi pro vykázání výstupu v rámci šablony II/2.2 Vzdělávání pedagogickým pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin, varianta b. Matematická gramotnost

Náš lektorský tým

Related Events to Product

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.