+ 420 222 268 500 skoly@boxed.cz
Sledujte nás


OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

společnosti s ručením omezeným

BOXED, s. r. o., IČO: 272 43 842

se sídlem Velflíkova 4, Praha 6, PSČ 160 00

provozovna: Jenečská 1304, Unhošť, PSČ 273 51

tel.: +420 222 268 500, e-mail: pozadavek@boxed.cz

(dále jen „Společnost“ nebo „Prodávající“)

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 107167, mimo jiné pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetových adresách www.boxed.cz, www.itveskole.cz a dalších subdoménách registrovaných na Společnost (dále jen „Internetový portál“), pro prodej zboží a služeb na prodejně a v provozovně.

 

 

I.

Úvodní ustanovení a základní pojmy

 

1.       Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a jinou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím Internetového portálu Prodávajícího nebo při osobním prodeji v prodejně nebo provozovně a dále pak vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě uzavření kupní smlouvy či smlouvy o dílo na základě vítězství ve výběrovém řízení. Tyto obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání Internetového portálu a další související právní vztahy.

 

2.       V případě, kdy Prodávající poskytuje služby a/nebo licenční oprávnění dle své aktuální nabídky jednotlivým Kupujícím dle jejich požadavku za cenu a podmínek uvedených u konkrétní nabídky služby a/nebo licenčních oprávnění, se ve vztahu k příslušné smlouvě tyto obchodní podmínky rovněž uplatní, není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak.

 

3.       Odchylná ujednání v příslušných smlouvách uzavřených s Prodávajícím mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek. Těmito obchodními podmínky není omezena možnost Prodávajícího uzavřít smlouvu s Kupujícím za individuálně sjednaných podmínek.

 

4.       Znění těchto obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

5.       Kupujícím se rozumí:

 

a.       spotřebitel, kterým je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, nebo

b.       podnikatel, kterým je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a to se zřetelem k této činnosti.

 

6.       Tyto obchodní podmínky i smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím podle těchto obchodních podmínek se vyhotovují v českém jazyce. Smlouvy archivuje Prodávající v elektronické podobě bez umožnění přístupu Kupujícího.

II.

Uzavření kupní smlouvy prostřednictvím Internetového portálu

 

1.       Internetový portál obsahuje seznam zboží a služeb nabízených Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží a služeb. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a služeb a ceny za ně zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v Internetovém portálu.

 

2.       Pro objednání zboží nebo služeb vyplní Kupující v Internetovém portálu objednávkový formulář, který obsahuje následující údaje:

 

a.       identifikaci objednávaného zboží nebo služby (tyto Kupující vloží do elektronického nákupního košíku na Internetovém portálu, údaje o zboží a službách se následně vyplňují automaticky),

b.       výši platby za objednané zboží a služby,

c.       fakturační údaje Kupujícího (jméno a příjmení nebo název, adresa pobytu nebo sídla, příp. doručovací adresa, pokud se liší od adresy pobytu nebo sídla, e-mailová adresa, telefonní číslo; u podnikatele též IČ a DIČ),

d.       způsob provedení platby,

e.       způsob dodání zboží,

f.        souhlas Kupujícího s obchodními podmínkami Prodávajícího ve znění přiloženém v objednávkovém formuláři.

 

3.       Po vyplnění objednávkového formuláře provede Kupující finální kontrolu všech v něm uvedených údajů. Za správnost těchto údajů Kupující Prodávajícímu odpovídá. Odeslaný objednávkový formulář představuje návrh na uzavření smlouvy, jejíž obsah je určen objednávkovým formulářem a těmito obchodními podmínkami.

 

4.       Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Kupujícímu na e-mailovou adresu zadanou v objednávkovém formuláři bude doručeno potvrzení Prodávajícího o přijetí objednávky.

 

5.       Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen smlouvu s Kupujícím uzavřít, a to zejména, pokud již Kupující dříve podstatným způsobem porušil své povinnosti ze smlouvy nebo pokud vůči němu Prodávající eviduje splatný a dosud neuhrazený dluh v jakékoliv výši.

 

6.       Kupující užitím Internetového portálu souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání příslušné smlouvy. Náklady na prostředky komunikace na dálku si hradí Kupující sám a neliší se nijak od základní sazby.

 

7.       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, rozsah služeb, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

8.       Kupující ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, za kterých byla smlouva uzavřena.

 

9.       Na základě registrace Kupujícího provedené v Internetovém portálu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Prostřednictvím svého uživatelského účtu může Kupující provádět objednávání zboží a služeb podle tohoto článku. Při registraci je Kupující povinen uvést všechny osobní údaje pravdivě. Kupující je zároveň povinen všechny údaje pravidelně aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím až do jejich změny považuje Prodávající za správné.

 

10.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelských jménem a heslem. Jméno a heslo nesmí odporovat dobrým mravům. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně údajů nezbytných k přístupu do uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívaní uživatelského účtu třetím osobám; tím není dotčeno právo Kupujícího, který je podnikatelem, umožnit využívání uživatelského účtu členům jeho statutárního orgánu nebo jeho zaměstnancům při výkonu jejich funkce, resp. při výkonu jejich práce.

 

11.   Prodávající může uživatelský účet jednostranně zrušit, a to v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti ze smlouvy nebo těchto obchodních podmínek podstatným způsobem.

 

12.   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího.

 

13.   Žádost o autorizované změny v uživatelském účtu, které nelze provést prostřednictvím uživatelského rozhraní, je povinen Kupující ohlašovat prostřednictvím elektronického formuláře na http://pozadavek.boxed.cz.

 

III.

Uzavření smlouvy na základě vítězství ve výběrovém řízení

 

1.       Nabídka Prodávajícího do výběrového řízení obsahuje seznam zboží a služeb nabízeného Prodávajícím, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží a služeb. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a služeb a ceny tohoto zboží a služeb zůstávají v platnosti až do skončení výběrového řízení. Nabídka Prodávajícího do výběrového řízení obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a služeb, pokud to bylo ve výběrovém řízení vyžadováno. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a služeb uvedené v nabídce platí pouze v případech, kdy jsou zboží a služby doručovány v rámci území České republiky.

 

2.       Pro objednání zboží a služeb vydá Kupující pokyn prostřednictvím výzvy k podepsání příslušné smlouvy nebo oznámením výsledku ve výběrovém řízení. Prodávající převede obsah cenové nabídky do objednávky, která obsahuje zejména údaje o:

 

a.       objednávaném zboží a službách,

b.       způsobu úhrady kupní ceny zboží a služeb,

c.       požadovaném způsobu doručení,

d.       nákladech spojených s dodáním zboží a služeb.

 

3.       Před potvrzením objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje v objednávky. Objednávku potvrdí Kupující Prodávajícímu podpisem dokumentu objednávky. Poté jsou údaje uvedené v objednávce považovány za správné a dále neměnné.

 

4.       Smlouva je uzavřena jejím podpisem všemi smluvními stranami.

 

5.       Ustanovení čl. II. odst. 5., 7. a 8. těchto obchodních podmínek se užije obdobně. Případné náklady na prostředky komunikace na dálku si hradí Kupující sám a neliší se nijak od základní sazby.

 

 

 

IV.

Uzavření smlouvy v ostatních případech

 

1.       Nabídka Prodávajícího předložená Kupujícímu obsahuje seznam zboží a služeb nabízených Prodávajících k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží a služeb. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

 

2.       Návrhem na uzavření smlouvy je objednávka kupující učiněná osobně v provozovně Prodávajícího nebo prostřednictvím elektronické pošty. Objednávka obsahuje zejména:

 

a.       identifikaci objednávaného zboží nebo služby,

b.       výši platby za objednané zboží a služby,

c.       fakturační údaje Kupujícího (jméno a příjmení nebo název, adresa pobytu nebo sídla, příp. doručovací adresa, pokud se liší od adresy pobytu nebo sídla, e-mailová adresa, telefonní číslo; u podnikatele též IČ a DIČ),

d.       způsob provedení platby,

e.       způsob dodání zboží,

f.        souhlas Kupujícího s obchodními podmínkami Prodávajícího v přiloženém znění.

 

3.       Objednávku potvrdí Kupující Prodávajícímu podpisem dokumentu objednávky, osobním převzetím předmětu objednávky nebo odesláním objednávky na e-mailovou adresu Prodávajícího. Údaje uvedené v objednávce považuje Prodávající za správné a neměnné. Pokud se nejedná o objednání zboží a služeb v provozovně Prodávajícího, je Prodávající povinen neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdit na jeho e-mailovou adresu.

 

4.       Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Kupujícímu na e-mailovou adresu zadanou v objednávce bude doručeno potvrzení Prodávajícího o přijetí objednávky nebo, pokud se jedná o objednání zboží a služeb v provozovně Prodávajícího, pak je smlouva uzavřena okamžikem, kdy Kupující převezme předmět objednávky a uhradí cenu.

 

5.       Ustanovení čl. II. odst. 5., 7. a 8. těchto obchodních podmínek se užije obdobně. Případné náklady na prostředky komunikace na dálku si hradí Kupující sám a neliší se nijak od základní sazby.

 

V.

Cena zboží a služeb; platební podmínky

 

1.       Cena zboží a služeb odpovídá ceně uvedené v nabídce podle čl. II. odst. 1. nebo čl. III. odst. 1. anebo čl. IV. odst. 1. těchto obchodních podmínek potvrzené v objednávce zvýšená o případnou cenu dodání zboží.

 

2.       Způsob úhrady ceny si Kupující zvolí v objednávkovém formuláři nebo objednávce, přičemž platí, že úhrada v hotovosti je možné jedině po předchozí domluvě.

 

3.       Cenu uhradí Kupující Prodávajícímu bezhotovostním převodem. Platební údaje uvádí Prodávající v potvrzení objednávky. Všechny tyto údaje jsou pro Kupujícího závazné. V případě platby jinak, než v hotovosti je závazek Kupujícího splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

 

4.       Nejde-li o případ, kdy Kupující předmět objednávky přebírá přímo v provozovně, platí, že Prodávající je oprávněn zboží nebo službu odeslat až po uhrazení ceny v plné výši (včetně nákladů na dopravu). Není-li v potvrzení objednávky uvedeno výslovně jinak, platí, že kupní cena je splatná nejpozději do 15 dnů ode dne doručení potvrzení objednávky.

 

5.       Případné slevy z ceny zboží nebo služeb poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

6.       Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad se zasílá společně s potvrzením objednávky nebo se předává společně s předmětem objednávky na provozovně.

 

VI.

Dodání

 

1.       Způsob dodání zboží nebo služby zvolí Kupující prostřednictvím objednávkového formuláře nebo objednávky.

 

2.       Osobní odběr zboží je uskutečňován výhradně v provozovně, a to v její otevírací době uveřejněné na webových stránkách Prodávajícího.

 

3.       Prostřednictvím dopravce je zboží dodáváno pouze na území České republiky. V případě dodání zboží dopravcem hradí Kupující cenu dopravy dle ceníku příslušného dopravce uvedeného v objednávce. Zboží je dodáno na místo určené Kupujícím v objednávce. Kupující je povinen zboží převzít. Dopravce není povinen ověřovat totožnost Kupujícího.

 

4.       V případě neúspěchu při dodávání zboží může dopravce Kupujícího telefonicky kontaktovat za účelem ujednání dalšího postupu. Pokud k navázání tohoto kontaktu z důvodu na straně Kupujícího nedojde nebo pokud nebude další postup dohodnut, dopraví dopravce zboží zpět do provozovny. V případě, že se zboží nachází v provozovně, je Kupující povinen se do provozovny v otevíracích hodinách bez zbytečných odkladů dostavit a zboží odebrat. Náklady případného opakovaného doručování zboží nese Kupující.

 

5.       V případě nepřesné nebo neexistující adresy platí ustanovení předchozího odstavce přiměřeně.

 

6.       Pokud není dohodnuto výslovně jinak, smlouva nezahrnuje povinnost Prodávajícího po dodání zboží provést nebo zajistit jeho montáž.

 

7.       Při převzetí zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci i Prodávajícímu na http://portal.boxed.cz/pomoc-a-podpora/. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku převzít. Podpisem potvrzení o převzetí zásilky Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží nebyl porušen.

 

VII.

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

 

1.       Kupující, který je spotřebitelem, má podle ust. § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží. K dodržení této lhůty postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty.

2.       Kupující, který je spotřebitelem, nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy:

 

a.       o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b.       o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

c.       o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

d.       o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

e.       o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

f.        o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

g.       l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

3.       V případě odstoupení od smlouvy smlouva zaniká a Kupující je povinen vrátit zboží Prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, přičemž lhůta je dodržena i jen odesláním zboží zpět Prodávajícímu. Veškeré náklady spojené s vrácením zboží (poštovné, balné apod.) Prodávajícímu nese Kupující ke své tíži.

 

4.       Bez zbytečného odkladu po vrácení zboží Kupujícím, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů, vrátí Prodávající Kupujícímu přijaté prostředky. V případě, že dle smlouvy bylo zboží dodáno prostřednictvím dopravce, vrátí Prodávající Kupujícímu v souladu s ust. § 1832 odst. 2 občanského zákoníku pouze cenu zboží bez ceny za dodání zboží, neboť nejlevnějším způsobem dodání zboží je jeho osobní převzetí v provozovně Prodávajícího. Prodávající je rovněž oprávněn proti nároku Kupujícího na vrácení ceny zboží jednostranně započíst svůj nárok na náhradu škody způsobené mu Kupujícím vrácením zboží v poškozeném, opotřebovaném, částečně spotřebovaném nebo nekompletním stavu. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, je Prodávající oprávněn takové zboží nepřijmout.

 

5.       Formulář odstoupení od smlouvy je přílohou těchto obchodních podmínek. Vyplnění a odeslání formuláře v Internetovém portálu, a to včetně uživatelského účtu, se neumožňuje.

 

6.       Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím povinen Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

7.       Prodávající si vyhrazuje právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě je povinen Kupujícímu bez zbytečných odkladů vrátit již případně uhrazenou cenu (a to včetně ceny za dodání zboží). Prodávají konstatuje, že toto ustanovení může být z jeho strany uplatňováno zejména v případech, kdy stav zásob Prodávajícího neumožňuje řádné splnění smlouvy, nebo pokud je Kupujícím osoba podle čl. II. odst. 5. těchto obchodních podmínek.

 

8.       V záležitostech neupravených tímto článkem se odstoupení od smlouvy řídí příslušným právními předpisy.

9.       Je-li Kupujícím podnikatel, ustanovení čl. VII. odst. 3. až 4. a odst. 6. až 8. těchto obchodních podmínek se pro odstoupení od smlouvy užije obdobně. Ustanovení čl. VII. odst. 1. a 2. těchto obchodních podmínek se pro Kupující-podnikatele neaplikuje.

 

VIII.

Práva z vadného plnění

 

1.       Je-li zboží Kupujícím přebíráno v provozovně Prodávajícího, platí, že:

 

a.       Kupující je povinen zboží při převzetí řádně prohlédnout a případně zjištěné vady ihned v provozovně uplatnit;

b.       pokud zboží při převzetí trpí vadami, Prodávající se zavazuje k jejich odstranění, a to zejména formou výměny zboží, a to buď celku, nebo jeho části;

c.       případné skryté vady zboží je Kupující povinen u Prodávajícího uplatnit bezodkladně po jejich zjištění; v případě existence takových skrytých vad budou nároky Kupujícího uspokojeny v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména formou slevy z ceny nebo výměny zboží či jeho části; pro případnou výměnu zboží platí, že bude včetně dopravy provedena na náklady Prodávajícího.

 

2.       Je-li zboží Kupujícím přebíráno na základě dodání dopravcem, platí, že:

 

a.       Kupující je povinen zboží při převzetí řádně prohlédnout a případně zjištěné vady bez zbytečného odkladu uplatnit;

b.       v případě existence takových vad budou nároky Kupujícího Prodávajícím po dohodě s Kupujícím uspokojeny v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména formou slevy z ceny nebo výměny zboží či jeho části; pro případnou výměnu zboží platí, že bude včetně dopravy provedena na náklady Prodávajícího.

 

3.       Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží nemá při převzetí vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že:

 

a.       zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující důvodně očekával;

b.       zboží odpovídá jakostí nebo provedením předloze, byla-li jakost nebo provedení určena podle předlohy;

c.       zboží se hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

d.       zboží vyhovuje požadavkům dle příslušných právních předpisů.

 

4.       Ustanovení předchozího odstavce se neužije v případě zboží prodávaného za nižší cenu, která byla ujednána již v důsledku vady zboží nebo jeho opotřebení.

 

5.       Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího plynoucí z vad zboží se dále řídí příslušnými právními předpisy – zejména ustanoveními § 1914–§ 1925, § 2099–§ 2117 a § 2161–§ 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to v závislosti na osobě Kupujícího.

 

IX.

Smluvní pokuty a sankce

 

V případě prodlení úhrady závazku Kupujícího je Prodávající oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky denně, pokud není v příslušné smlouvě sjednáno jinak.

 

X.

Ostatní ustanovení

 

1.       Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, jakož i obchodních sdělení na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující rovněž souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

 

2.       Kupující uděluje Prodávajícímu svůj výslovný souhlas s tím, aby všechny Kupujícím sdělené osobní údaje (zejména jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa, adresa elektronické pošty, IP adresa) v souladu s platnými právními předpisy automaticky nebo prostřednictvím svých zaměstnanců zpracovával, a to při své podnikatelské činnosti související s uzavřením příslušné smlouvy. Prodávající je povinen s těmito údaji nakládat řádně dle příslušných právních předpisů, zejména dle zákona č. 110/2019 Sb. Prodávající není oprávněn bez předchozího souhlasu Kupujícího uvedené osobní údaje poskytovat třetím subjektům vyjma svých případných subdodavatelů nebo dopravce. Nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává dozor Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

3.       Souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v předchozím odst. 2. za účelem zasílání informací a obchodních sdělení Prodávajícího je Kupující při uzavírání smlouvy oprávněn prostřednictvím objednávkového formuláře nebo objednávky odmítnout. Po uzavření smlouvy jej může odvolat prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce nebo písemně na adresu Prodávajícího. 

 

4.       Vlastnické právo ke zboží nabývá Kupující úplným uhrazením ceny.

 

5.       Ve vztahu ke Kupujícímu není Prodávající vázán žádnými kodexy ve smyslu ust. § 1826 odst. 1
písm. e) občanského zákoníku.

 

6.       Tyto obchodní podmínky se pro Kupujícího stávají závaznými okamžikem odeslání objednávky.

 

7.       Všechny spory, které vzniknou ze smluv uzavřených mezi Kupujícím a Prodávajícím, na něž se vztahují tyto obchodní podmínky, vyjma spotřebitelských smluv, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu on-line jediným rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Kupující a Prodávající pro toto řízení volí tyto
e-mailové adresy: pro Prodávajícího pozadavek@boxed.cz a pro Kupujícího e-mailová adresa uvedená v uživatelském účtu a není-li takový účet založen, pak e-mailová adresa uvedená v objednávce.

 

8.       Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti Internetového portálu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Internetový portál.

 

9.       Kupující není oprávněn při využívání Internetového portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Internetového portálu. Internetový portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

 

10.   Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

11.   Prodávající tímto ve smyslu ust. § 1820 odst. 1) písm. j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zák. č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se Kupující jako spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Žádné ustanovení těchto obchodních podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud. Česká obchodní inspekce též vykonává dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

 

12.   Není-li tím dotčena výlučná mezinárodní příslušnost podle právních předpisů, platí, že smluvní vztahy, na něž se vztahují tyto obchodní podmínky a které obsahují právně relevantní mezinárodní (zahraniční) prvek, se řídí vždy právem České republiky.

 

XI.

Závěrečná ustanovení

 

1.       V případě, že se některé ustanovení těchto obchodních podmínek stane či ukáže být neplatným nebo neúčinným, tato neplatnost či neúčinnost nemá vliv na ostatní ustanovení těchto obchodních podmínek, přičemž namísto předmětného neplatného či neúčinného ustanovení se použije ustanovení jemu nejbližší, případně ustanovení obecných právních předpisů.

 

2.       Smluvní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ani příslušnou smlouvou se řídí právními předpisy České republiky.

 

3.       Kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny v hlavičce těchto obchodních podmínek.

 

4.       Tyto obchodní podmínky byly na zveřejněny dne 1. 12. 2022 na webových stránkách Prodávajícího.

 

V Unhošti dne 1. 12. 2022